Database Engineer (Oracle; MySQL)

Jobs HOT Hà Nội Công Ty Cổ Phần FPT

Mô Tả Công Việc

I) Mục tiêu công việc:

+ Thực hiện công tác quản trị, vận hành, theo dõi, tối ưu hệ thống CSDL, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn CSDL/ Manage, operate, monitor and optimize the database system, ensure stability and safe operation of the database

II) Nhiệm vụ chính:

1- Trực tiếp tham gia cài đặt, cấu hình, quản trị và nâng cấp, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MySQL, …) trên nền tảng Hệ điều hành Windows/ Linux…/ Directly install, configure, manage, upgrade and maintain database systems (Oracle, MS SQL Server, MySQL, …) on Windows / Linux operating systems …

2- Theo dõi, giám sát hệ thống và tối ưu hóa hiệu năng, xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến cơ sở dữ liệu/ Monitor the system and optimize performance, handle and troubleshoot database-related issues.

3- Phối hợp triển khai các chương trình/ dự án CNTT theo kế hoạch phát triển của Công ty / Coordinate to implement IT programs/ projects under the development plan of the company

4- Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới liên quan đến hệ thống / Research and learn new technologies related to the system

5- Các công việc khác theo phân công của quản lý / Other duties as assigned by the manager

Yêu Cầu Công Việc

I) Kiến thức và kinh nghiệm: 

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc Công nghệ thông tin / University graduate or above in Electronics and Telecommunications or Information Technology
    Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn như: OCA/ OCP của Oracle, MS SQL của Microsoft hoặc tương đương. / Certificates such as Oracle’s OCA / OCP, Microsoft SQL or equivalent is prefered.
  • Kinh nghiệm: Tối thiếu 2 – 3 năm kinh nghiệm / At least  2 – 3 years of experience
  • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản./ Ability to read English documents well, basic English communication.
  • Kiến thức chung:

+ Am hiểu tổ chức: Biết các thông tin về tầ nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của Mredit thông qua các Phương tiện truyền thông / Understand the information about vision, core values and overall model of Mredit through the media

+ Am hiểu sản phẩm của đơn vị: Biết các sản phẩm, dịch vụ mà đơn vị đang cung cấp / Understand the products and services that the unit is providing

+ Am hiểu quy định: Hiểu và phối hợp các đơn vị khác trong công ty để thực hiện công việc. Có khả năng hướng dẫn, kiểm soát lại các thao tác đơn giản trong quy trình / Understand and coordinate with other units in the company to do the job. Ability to guide, control the simple operation of the process

II) Năng lực, kỹ năng, chuyên môn:

1- Có kinh nghiệm cài đặt, quản trị, vận hành và làm việc trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle, MySQL, MSSQL… trên các nền tảng hệ điều hành Windows/ Linux… / Experienced in installing, administering, operating and working on database management systems: Oracle, MySQL, MSSQL … on Windows / Linux operating systems platforms …

2- Có kiến thức, kinh nghiệm về kiến trúc hệ thống, tối ưu hệ thống, High availability, Cluster…/ Have knowledge and experience in system architecture, system optimization, High availability, Cluster …

3- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm / Candidates having experience working in the field of Banking, Finance, Insurance are preferred

III) Năng lực cốt lõi:

1- Khả Năng Chủ Động Trong Công Việc / Proactive in work

2- Tinh thần trách nhiệm / Responsibility

3- Khả Năng Nghiên Cứu, Học Hỏi Để Làm Việc Hiệu Quả / Ability to research and learn to work effectively

To apply for this job email your details to ducnk5@fpt.com.vn