FSI Việt Nam – Jobs Trưởng Ban Truyền Thông – Marketing

Jobs Gấp Hà Nội, Hồ Chí Minh Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI

I. Thông tin chung Chief Marketing Officer

1        ✓ Tên chức danh:Trưởng Ban Truyền Thông – Marketing  
2        ☐ Chức danh tiếng Anh: Chief Marketing Officer                                  Chức danh gọi tắt: CMO
3 Chức danh giao dịch: Trưởng ban
4 Bộ phận: Ban Truyền Thông – Marketing ;
5 Đơn vị: Ban Truyền Thông – Marketing
6        ☐ Địa điểm làm việc: Hà Nội
7 Tương tác công việc:

Cấp trên: Ban Điều hành;

Cấp dưới: Nhân viên ban TT-Marketing;

Bên trong: Các bộ phận khác trong Công ty;

Bên ngoài: Các cơ quan ban ngành, báo chí, truyền thông,…

II. Mục đích công việc/ Tóm tắt công việc:

1        Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chứng năng, nhiệm vụ của Ban đã được phân công trước Ban Điều hành FSI

2        Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công việc liên quan đến Kế hoạch truyền thông – Marketing, xây dựng thương hiệu, định hướng sản phẩm và đối ngoại, đối nội các nghiệp vụ liên quan.

3        Quản lý nhân lực của Ban và phụ trách việc lập và xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Ban.

III. Trách nhiệm và nhiệm vụ chính

1. Nhóm công việc chuyên môn
Stt Nhiệm vụ Tỷ trọng
1.1 Xây dựng chiến lược thương hiệu Công Ty và Sản Phẩm , marketing, truyền thông phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty 7,0%
1.2 Xây dựng kế hoạch phát triển các thương hiệu của Công ty; 15,9%
1.3 Xây dựng chiến dịch marketing thúc đẩy bán hàng và mở rộng thị trường của sản phẩm và doanh nghiệp. 28,7%
1.4 Xây dựng kế hoạch truyền thông cho sản phẩm, doanh nghiệp 21,6%
1.5 Đánh giá mức độ khủng hoảng truyền thông để lập kế hoạch và triển khai xử lý khủng hoảng 0,7%
Stt Nhiệm vụ Tỷ trọng
Công việc khác 26,5%

III. Trách nhiệm

1        Chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành về mọi hoạt động chuyên môn của Ban.

2        Quản lý, phân công và hướng dẫn cho nhân viên những công việc cụ thể, dựa trên chức năng, nhiệm cụ của Ban đã được Ban Điều hành giao cho.

3        Xây dựng và quản lý kỷ cương, trật tự hoạt động của Ban đối với mọi thành viên, chấp hành luật pháp, nội quy Công ty.

4        Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Điều hành.

IV. Quyền hạn

1        Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong Ban theo quy chế, quy định Công ty.2        Điều hành ban Truyền thông – Marketing theo sự phân công của Ban Điều hành.

3        Phân công công việc và điều động nhân vien trong Ban thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn cụ thể.

4        Được ủy quyền kiểm tra định kỳ đột xuất các phòng ban trong Công ty theo chức năng
nhiệm vụ.

5        Đề xuất chỉnh sửa quy trình nếu thấy bất cập khó áp dụng và làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Ban.

6        Phối hợp với các phòng ban trong và ngoài Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

7        Đề xuất với Ban Điều hành cung cấp đầy đủ điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban phục vụ cho hoạt động của Công ty.

8        Đề xuất với Ban điều hành, Hội đồng Quản trị và Trưởng ban HSPC về việc sửa đổi Quy
trình, Quy định, Hướng dẫn,… của Hệ thống an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO.

  1. Chế độ:
  • Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
  • Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua quý/năm + Thưởng KPI (1.5 – 3.5 tháng lương)
  • Cơ hội quy hoạch phát triển lên vị trí cao.
  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động, tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
  • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, tham gia company trip, teambuilding thường niên.
  • Hướng dẫn các kỹ năng làm việc cơ bản và nâng cao.
  • Thời gian làm việc: 8h00 – 12h00, 13h30 – 17h30, Thứ 2 – Thứ 6 và Full 2 ngày thứ 7 (Tuần 2 và Tuần 4)

To apply for this job email your details to duckhacnguyen.ldxh@gmail.com